Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Våre etiske spilleregler

Gjeldende lover og regler i de landene vi har virksomhet er et selvsagt utgangspunkt i Coor sin virksomhet. Som ansvarlig arbeidsgiver og forretningspartner ønsker Coor å legge lista enda høyere.

Hva er riktig?

For å kunne handle på riktig måte må vi først forstå hva som er riktig. Dette spørsmålet danner grunnlaget for prinsippene som inngår i vår Code of Conduct. Kodeksen omfatter forretningsetiske prinsipp for håndtering av blant annet konkurransespørsmål, interessekonflikter, miljø og arbeidsmiljø, arbeidsbetingelser, konfidensiell informasjon, gaver og godtgjørelser, samt hvordan forholde seg til kunder og leverandører. Det slås også fast at ingen medarbeider skal diskrimineres på grunn av alder, kjønn, religion, seksuell legning, politisk ståsted eller etnisk bakgrunn.

Hvordan bruker vi vår Code of Conduct?

Vi pålegger alle våre medarbeidere å følge kodeksen og dermed de lovene som regulerer vår virksomhet. Alle ledere skal gjennomgå Coors Code of Conduct med sine medarbeidere, i tillegg til jevnlige obligatoriske oppfriskningskurs. Kodeksen gjelder for hele konsernet og omfatter også større leverandører.

Mulighet til å varsle anonymt i varslingsportal

I 2016 lanserte vi en varslingsportal som alle våre ansatte kan bruke anonymt. Portalen er en konsernfelles webtjeneste der medarbeidere kan varsle anonymt om de mistenker brudd på retningslinjer for etisk oppførsel. Portalen betjenes av en ekstern leverandør, og finnes på alle nordiske språk i tillegg til engelsk, polsk, tysk, nederlandsk, estisk, fransk og magia (ungarsk). Varsel som sendes til portalen krypteres og sendes anonymt til Coors juristavdeling som vil ta tak i alle innkomne meldinger.

Varslingsportalen kan også brukes av Coor sine eksterne partnere, for eksempel kunde eller leverandør, ved mistanke om brudd på den etiske kodeksen.