Virksomhetsstyring

Eierstyring og selskapsledelse

Coors eierstyring og selskapsledelse tar etter børsnoteringen på Nasdaq Stockholm utgangspunkt i svensk lovgivning, i tillegg til interne regler og retningslinjer.

Coor følger Coor Nasdaq Stockholms Regelsett for emittenter samt den svenske Kodeks for virksomhetsstyring (Kodeksen). Kodeksen skal brukes av alle svenske virksomheter med aksjer tatt opp til handel på et regulert marked i Sverige, fra datoen for første årsmøte som holdes året etter notering.