Virksomhetsstyring

Eierstyring og selskapsledelse

Coors eierstyring og selskapsledelse tar etter børsnoteringen på Nasdaq Stockholm utgangspunkt i svensk lovgivning, i tillegg til interne regler og retningslinjer.

Coor følger Coor Nasdaq Stockholms Regelsett for emittenter samt den svenske Kodeks for virksomhetsstyring (Kodeksen). Kodeksen skal brukes av alle svenske virksomheter med aksjer tatt opp til handel på et regulert marked i Sverige, fra datoen for første årsmøte som holdes året etter notering.

Revisor

Forrige valg av revisor fant sted på OGF 2016, da det registrerte autoriserte regnskapsbyrået Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, Sverige) med Magnus Brändström (autorisert revisor og medlem av FAR – instituttet for revisjonsyrket i Sverige) ble gjenvalgt som ansvarlig revisor frem til utløpet av OGF 2017.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har vært Coors revisor siden 2004, Magnus Brändström har vært ansvarlig revisor siden 2015.