Mann legger frø i bakken | Coor

Bærekraft - Coor tar et bredt ansvar

Bærekraft dreier seg om å imøtekomme dagens behov uten å redusere mulighetene for å gjøre det samme i fremtiden. For oss er arbeid med bærekraft å ta ansvar for egen virksomhet utfra et bredere perspektiv - og å ta hensyn til konsekvensene av våre beslutninger på både kort og lang sikt.

Strategi for bærekraft

Ambisjonene for bærekraftarbeidet i Coor har vi samlet i en konsernomfattende rammeverk for bærekraft. Vår strategi kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Coor skal drive en miljøvennlig, profesjonell og sikker virksomhet
  • Coor skal være en ansvarlig og utviklende arbeidsgiver
  • Coor skal utvikles stabilt og lønnsomt ut ifra en god etisk og moralsk innstilling
  • Coor tar ansvar for sine leverandører
  • Coor skal stille til rådighet korrekt og relevant informasjon

Bærekraftarbeidet i Coor

Coor tar et vidtrekkende ansvar for vår egen virksomhet og dens påvirkning på samfunnet og miljøet som helhet. Dette ansvaret oppmuntrer vi også våre kunder til å ta om sine virksomheter. Vi jobber aktivt med økonomiske-/ forretningsetiske- og sosiale spørsmål, i tilegg til miljøperspektivet, både internt og eksternt. Ved å arbeide aktivt og strukturert med flere saker på disse områdene bidrar Coor til en stabil og bærekraftig utvikling over tid.

Det samlede arbeidet rundt bærekraft er presentert nedenfor.
Les mer i Coor sine Sustainability Reports på våre engelske nettsider.

Virksomhetsansvar – for langsiktig økonomisk bærekraft

Innenfor økonomisk bærekraft har Coor som langsiktig målsetning å oppnå stabil og lønnsom utvikling over tid, i kombinasjon med god forretningsskikk. Dette opprettholdes gjennom at selskapet tilbyr en konkurransekraftig og verdiskapende tjenesteleveranse som kundene er fornøyde med. På denne måten sikres god etterspørsel etter våre tjenester og langsiktige partnerskap, dette utgjør grunnlaget for en stabil utvikling av selskapets inntekter. Det vektlegges også sterkt resultatfokus, samtidig som lover og regler respekteres og god forretningsskikk efterleves.

Sosialt ansvar – for langsiktig sosial bærekraft

Coors langsiktige mål innen samfunnsansvar er å bidra til et bedre samfunn ved å opptre som en ansvarlig og stimulerende arbeidsgiver, samt aktivt å påvirke våre underleverandører til å gjøre det samme. Dette oppnås ved at Coor fremstår som god og trygg, rettferdig og ikke-diskriminerende men stimulerende arbeidsgiver i samsvar med FNs erklæring om grunnleggende friheter og rettigheter i arbeidslivet (1998). Dette innebærer at selskapet fokuserer på helse, arbeidsmiljø og aktivt videreutviklingsarbeid, sam aktivt arbeid med leverandørstyring.

Miljøansvar – for langsiktig økologisk bærekraft

Coors langsiktige mål om økologisk bærekraft innebærer å arbeide for å redusere negative miljøkonsekvenser av egen og kunders virksomhet. Dette oppnås ved å opptre som grønn rådgiver i kundenes aktiviteter, samt å redusere internt energiforbruk og forbedre prestasjonen på andre miljøindikatorer.

Vidtrekkende ansvar også for leverandører

Coor tar også ansvar for de tjenestene som selskapet utfører ved hjelp av underleverandører.Vi stiller høye krav til våre leverandører. I forbindelse med inngåelse av leverandøravtaler foretas grundig leverandørvurdering hvor vi måler leverandørens tekniske, økonomiske og organisatoriske styrke og dens totale leveranseevne. I tillegg kontrolleres det at underleverandøren kan leve opp til Coors miljøpolicy og Coors atferdskodeks ("Code of Conduct"). Etter avtalen er underskrevet foretas leveranseoppfølginger for å sikre at leverandørene lever opp til de opprinnelige kravene.