Coor om Åpenhetsloven

Respekt for likeverdige verdier og like rettigheter for alle mennesker er grunnleggende for Coor. Sosialt ansvar for oss handler om å ta ansvar som arbeidsgiver og engasjere oss i sosial utvikling på lokalt nivå.

To kvinner i industrielt miljø

Coor har jobbet systematisk med menneskerettigheter og arbeidsforhold i en årrekke, og var den første virksomheten i vår bransje som ble sertifisert etter ISO 45001 arbeidsmiljø, vi er også tilsluttet UN Global Compact og er en tariffbunden virksomhet.

Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan næringslivet jobber med arbeids- og menneskerettigheter. Loven forplikter næringslivet til å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger, hvor selskaper må identifisere og mitigere risiko for negativ påvirkning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I Coor jobber vi etter et rammeverk basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, slik det vises på figuren under.

Figur

Under forklarer vi kort hvordan vi jobber innenfor de trinnene som følger av figuren.

1. Forankre ansvarlighet

Forankring av ansvarlighet handler om å ha relevante retningslinjer på plass, samt effektive styringssystemer for implementering og oppfølging av disse. I Coor betyr dette at vi har en bærekraftsstrategi på konsernnivå, at vi er tydelige mot våre samarbeidspartnere, både kunder og leverandører, om vårt felles ansvar for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I Coor har vi klare retningslinjer for våre leverandører, som vi forventer etterleves. Klikk for å se våre nettsider for retningslinjer for leverandører.  

2. Kartlegging av Coors påvirkning

Kartlegging handler om å identifisere risiko for negativ påvirkning internt i vår virksomhet og i vår leverandørkjede. I Coor jobber vi løpende med risikokartlegginger, og bruker anerkjente risikokartleggingsverktøy i dette arbeidet.

Vi arbeider i en bransje hvor det foreligger delvis høy risiko for uanstendige arbeidsforhold. Dette innebærer at vi er nødt til å prioritere oppfølging av våre rutiner internt, god opplæring og oppfølging av våre ledere med personalansvar, godt samarbeid med tillitsvalgte, samt godt samarbeid med våre forretningsforbindelser, kunder og leverandører.

Det at vi arbeider risikobasert, betyr at vi prioriterer å undersøke områder med størst risiko og hvor vi som selskap har størst påvirkningsmulighet. Når vi gjør risikovurderinger ser vi blant annet etter risiko relatert til retten til liv, retten til helse, rett til sikkerhet (HMS), retten til frihet og fravær av tvang (tvangsarbeid), retten til barndom (barnearbeid), retten til fri bevegelse, retten til likestilling (økonomisk, sosialt, kulturelt), retten til arbeid og sikkerhet for livsopphold (økonomi, sosialt, kulturelt).

3. Stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning

Vi arbeider strukturert for å sikre ansvarlighet og sosial bærekraft i vår virksomhet og mot vår leverandørkjede.

Helse, miljø og sikkerhet står helt sentralt i Coors virksomhet, noe som belyses av vårt slagord "if we cannot do the work safely, we shall not do it at all". For å ivareta helse og sikkerhet til våre medarbeidere, gis spillbasert opplæring og trening gjennom Coor My Learning. Tematikk og innhold er basert på egne risikoforhold og faglig innsikt i tjenestene vi utfører. Oppfølging og kontroll gjennom året er forankret i en handlingsplan som blant annet inneholder vernerunder, HMS-kvartalstema, medarbeiderundersøkelse, utviklingssamtaler, etc. Teamene gjennomfører risikosamtaler for å sikre god ivaretakelse av HMS fra dag til dag.

Coors ansatte er naturligvis omfattet av norsk lov, samt tariffvilkår. Alle ansatte i Coor har skriftlige ansettelsesavtaler, organisasjonsfrihet, tilgang til bedriftshelsetjeneste, tilgang til treningstilbud og andre goder, som gratis norskkurs til alle medarbeidere som ikke har norsk som morsmål og mulighet for personlig og yrkesmessig utvikling.

Alle nye leverandører må akseptere og etterleve våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of Conduct for Suppliers), hvor blant annet arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid, barnearbeid, korrupsjon og miljø er omfattet.

I henhold til Coors «Supplier Management Process» blir leverandører prekvalifisert før avtale inngås. Prekvalifiseringen gjøres i forhold til risikokartleggingen for den aktuelle tjenesten, eller produktet, som skal leveres. For å sikre at leverandører etterlever i henhold til avtale utfører vi revisjoner (i egen regi, eller av revisorer fra Achilles/StartBANK). Det er da søkelys på leverandører som tilhører «høy» eller «medium» risikokategori. Ved avvik sørger vi for at leverandøren utarbeider en handlingsplan for å lukke avviket innenfor en gitt frist. For 1. halvår 2022 er det gjennomført 20 leverandørrevisjoner.

I Coor er det opprettet en varslingskanal som vi oppfordrer alle til å bruke dersom noen blir kjent med kritikkverdige forhold. Dette kan være våre egne ansatte, kunder, leverandører eller andre tredjeparter. Varslingskanalen er åpen for alle.

4. Oppfølging/Overvåking

Coor skal jevnlig gjennomføre evalueringer og revisjoner av våre aktsomhetsvurderinger, tiltak og planer for å sikre etterlevelse av våre forpliktelser.

5. Kommunikasjon

Coor skal være åpen om de vurderinger som gjøres, og sørge for en konstruktiv dialog med alle interessegrupper, være seg kunder, sluttbrukere, leverandører, interesseorganisasjoner, etc.

Coor publiserer årlig en års- og bærekraftsrapport, hvor det redegjøres godt for vårt arbeid. Klikk for å se rapporter på våre nettsider.

Det arbeides i disse dager med å utarbeide en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger, som vi vil publisere så snart som mulig, men senest innen utgangen av juni 2023.

6. Gjennoppretting/Erstatning

Ved avvik har vi kanaler og ressurser til å følge opp og iverksette tiltak for å rette opp i forholdet. Per i dag har vi ikke hatt slike saker.

For mer informasjon om hvordan Coor arbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold,send e-post til konsernjuridisk ved konsernadvokat Isak Meyer Kværnø, isak.kvaerno@coor.com.

Coor jobber for å sikre ansvarlighet i alle ledd av verdikjedene våre. Våre interessentgrupper skal være trygge på at de varer og tjenester Coor leverer stammer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Human Rights Report 2023

Rapporten som er publisert på denne nettsiden er Coors redegjørelse av vårt arbeid med menneske- og arbeidstakerrettigheter. Gjennom denne rapporten ønsker vi å være transparente og gi interessenter en innsikt i vår drift og vårt engasjement for bærekraft, samfunnsansvar og etisk forretningspraksis.

Vi håper rapporten vil gi deg en dypere forståelse av vårt selskaps verdier, prinsipper og innsats for å bidra til en bærekraftig fremtid. Vi ønsker også å invitere deg til å bli bedre kjent med oss og stille spørsmål eller gi tilbakemeldinger.

Vi er stolte av den innsatsen vi legger ned for åpenhet og ansvarlighet, og vi håper at rapporten vil være til nytte for deg som interessent.