Hva er sosial bærekraft?

Når du tenker på bærekraft, tenker du kanskje på det grønne skiftet, smeltende poler og fornybar energi? Men bærekraftig utvikling har også en sosial side. I Coor er det sosiale ansvaret ved bærekraft innfelt i våre forretningsmål. Men hva er egentlig sosial bærekraft?

En mann jobber alene i en fabrikk | Hva er sosial bærekraft? | Coor

Hva ligger i sosial bærekraft?

Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. I Norge tenker vi kanskje ikke så mye over dette, som privilegerte innbyggere og arbeidstakere. Men ikke alle opplever denne tryggheten av ulike grunner, heller ikke i Norge. Stabile og inkluderende samfunns- og arbeidslivsforhold er en viktig brikke for at et menneske skal ha et trygt og stabilt liv. Når enkelte faller utenfor arbeidslivet, grunnet sykefravær, dårlige kvalifikasjoner, språkutfordringer eller funksjonshemning, så vil det forringe livskvalitet, mangfold, sosial utjevning, samfunnsutvikling og personlig utvikling, som gir negative konsekvenser for fellesskapet.

Hvordan oversetter man sosial bærekraft til forretningsmål?

Hvordan kan Coor som selskap påvirke sosiale forhold som varierer i veldig stor grad verden over? Ved først å identifisere de områdene vi kan påvirke, internt i selskapet og i våre lokalmiljø. Og deretter håpe at de tiltakene vi gjør skaper ringvirkninger for andre.

Som selskap har vi derfor forpliktet oss til å skape verdi i tre dimensjoner: forretningsmessig, miljømessig og sosialt. De sosiale og miljømessige målene er derfor like vesentlige for ledelsen som de forretningsmessige og finansielle målene. Vi har forpliktet oss til 8 av 17 globale mål FN har identifisert for å kunne nå en bærekraftig utvikling:

Trykk på tabellen for å se alle 8 målene - og hva Coors tiltak er

Teaser-tabell_FN.PNG

 

Krav om sosial bærekraft - hva måles vi på?

  • Coor har en nullvisjon for skader eller ulykker som medfører medisinsk behandling eller sykefravær for våre ansatte. Målet er å senke selskapets TRIF (Total Recorded Injury Frequency) med 20 % de neste 2 årene.
  • Vi skal være et selskap med like muligheter. Målet er 50/50 kjønnsfordeling på sjefsnivå.
  • Vi er stolte av våre engasjerte og motiverte medarbeidere. For å ta vare på dem har vi satt oss et mål om minst 75 % medarbeidertilfredshet de neste 2 årene.
  • Miljøet vi oppholder oss i betyr alt for trivsel, helse og vekst. På konsernnivå skal vi minske vårt utslipp av CO2 med 50 % innen 2025.

 

Nok forretningsprat. Hvordan tar Coor et sosialt ansvar helt konkret?

Som utgangspunkt for kompetanseutvikling for våre ansatte oppretter vi individuell utviklingsplan for hver medarbeider i den årlige utviklingssamtalen med nærmeste sjef. Vi tar også sosialt ansvar ved å ansatte arbeistakere med veldig ulike
bakgrunner. Vi har tegnet en nasjonal samarbeidsavtale med Ringer i Vannet, der vi blir koblet til jobbkandidater med nedsatt funksjonsevne eller hull i cv’en når vi har stillinger ledig. I år har vi også startet opp et prosjekt sammen med opplæringsbedriften Fønix, for å gi ufaglærte sjansen til å ta fagbrev i sitt yrke med Coor-jobben som praksisplass.

For at alle skal føle seg sikre på jobben og forstå risikosituasjoner gjør vi kommunikasjonen rundt HMS internt mer visuell og ikon-basert, i tillegg til at vi også lager et HMS-opplæringsprogram i et visuelt datamiljø, med gjenkjennelige situasjons-scenarioer og mindre tekst. I 2018 var vi det første store selskapet i Norden som tok sertifisering innen en ny ISO-standard for arbeidsmiljø. Sertifiseringen sikrer at vi systematisk må lede, styre og utvikle arbeidsmiljøet. Vurderingene og forbedring gjelder både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Hos Coor kommer ca. 50 % av omsetningen vår gjennom innkjøp av tjenester og produkter. Og for at vi skal kunne ta ansvar, må også våre leverandører gjøre det. For å sikre at vi gjør ansvarlige innkjøp og oppretter ansvarlige partnerskap, gjør vi en risikovurdering av den forretningsmessige, sosiale og miljømessige konsekvensene av samarbeidet. Vi stiller krav til at leverandørene våre driver en ansvarsfull virksomhet, og har gjensidig forpliktende etiske retningslinjer for leverandør-siden.

 

Dere holder oss ansvarlige!

Som kunde, medarbeider eller interessent av Coor vil vi at du holder oss ansvarlige i vårt bærekraftsarbeid. Dere skal kunne stole på at vår virksomhet utvikler seg på en sunn og lønnsom måte over tid. Vi måler oss selv på både kunde- og medarbeidertilfredshet, og regner derfor med at vi vil få høre det dersom vi ikke tar de nødvendige grep dere forventer av oss for å sikre en bærekraftig utvikling.

I august 2018 etablerte vi et bærekraftsnettverk med våre kunder, Coor Sustainability Network. Der skal vi lære av hverandre, gjennom å dele best practice og metoder for å akselerere bærekraftighetsarbeidet. Men vi jobber allerede proaktivt med å møte deres forventninger. I 2018 gjennomførte vi 7676 forbedringsforslag, hvorav 5099 av disse ble implementert hos våre kunder over alle de nordiske landene.

Samme år opplevde Coor Norge å nå en «all-time high» medarbeidertilfredshet-indeksen, med en like høy svarprosent. Vi takker for tilliten! Som serviceleverandør påvirker vi hverdagen til over 75. 000 kunder og leverandører hver dag. Dette er bare noe av det vi kan gjøre, for å dytte den bærekraftige utviklingen i riktig retning.

 

Les mer: