Strategi, forretningsmodell og visjon Coor

Vi stiller høye krav til våre leverandører

Coor tar fullt ansvar også for de tjenestene selskapet utfører ved hjelp av underleverandører. Kjøpte varer og tjenester utgjør en stor del av vår leveranse og påvirker kvaliteten og kostnadene våre. Vi legger derfor stor vekt på å ha et godt og langsiktig samarbeid med leverandørene våre og stiller høye krav til dem.

Rammeavtaler

Coor er leverandøruavhengig, men inngår overgripende rammeavtaler med leverandører av bestemte tjenester som Coor betrakter som strategisk viktige. Rammeavtalene håndteres og utvikles av kategoriansvarlige i Coors sentrale innkjøpsavdeling.

Coor har et sterkt fokus på forbedring og utvikling av serviceleveransen for å kontinuerlig kunne tilføre verdi til våre kunder. Vi forventer at våre strategiske leverandører deltar i denne prosessen for å forbedre tjenestene til våre kunder i nært samarbeid med Coor.

Liv Salvesen, innkjøpssjef i Coor

Avtalelojalitet

For å kunne styre innkjøpsatferden analyserer og måler Coor avtalelojalitet, det vil si hvor stor del av innkjøpene gjøres mot de leverandørene vi har avtale med. Hensikten med å måle avtalelojaliteten er å sørge for at Coor benytter de leverandørene som vi har avtale med for å sikre gode priser og vilkår, samt for å redusere risikoen ved bruk av leverandører.

Coors innkjøpspolicy

Innkjøp skal utføres på forretningsmessig vis, som blant annet vil si følgende:

  • Innkjøp skal i den grad det er mulig gjennomføres i konkurranse mellom minst 3 leverandører
  • Leverandøren som har det tilbudet som totalt sett er mest gunstig for Coor, skal velges
  • Strikte partsforhold skal opprettholdes
  • Innkjøpsarbeidet skal være preget av høy integritet og moral
  • Vår opptreden overfor anbudsgivere/leverandører skal være enhetlig og objektiv
  • Innkjøp skal gjennomføres i samsvar med Coors Code of Conduct (retningslinjer for god atferd)

Vår miljøstrategi og Code of Conduct gjelder også for leverandørene våre.