Innovativ forretningsmodell for FM | Coor

Innovativ forretningsmodell for outsourcing hos Storebrand

Det norske finans- og forsikringsselskapet Storebrand hadde to hovedleverandører og et stort antall leverandører av FM-relaterte tjenester i sin eiendomsforvaltning. I dag har selskapet bare én leverandør: Coor. Sammen har de to selskapene bygd opp en ny forretningsmodell tuftet på et strategisk samarbeid.

FM-leverandøren har betalt for å bytte et filter i et ventilasjonsanlegg en gang per måned. Leverandøren har imidlertid funnet et bedre filter som reduserer behovet for bytte til annenhver måned, men om de sier det til kunden, kan det bety mindre betalt for samme tjeneste.

Skal leverandøren informere om dette eller ikke?

Tryggve_puff.jpgDette er et tilfelle som Trygve Dahl, senior sourcing manager i Storebrand, tar opp som et eksempel der den tradisjonelle, transaksjonsbaserte FM-kontrakten ikke fungerer.

– Leverandøren har ikke noe insentiv for å arbeide målrettet med forbedringer og innovasjon for å spare penger for kunden og øke kvaliteten. Dette var noen av årsakene til at vi ville bytte forretningsmodell, sier han.

Forretningsmodellen Vested snur opp ned på tradisjonell outsourcing. I stedet for å kjøpe inn en nøye spesifisert tjeneste inngår partene et strategisk samarbeid hvor tillit er en avgjørende faktor.
– Ulike former for partnerskap er ikke uvanlig i store FM-kontrakter, men Vested har egenskaper som er fordelaktige for virksomheter med ambisjoner innen utvikling og innovasjon. Det er en stor og viktig forskjell, sier Trygve Dahl.

Storebrands ”Vested-reise” begynte allerede våren 2017. Selskapet hadde da over tid bygd opp en stor leverandørportefølje som var krevende å følge opp på en god måte.
- Dette, i kombinasjon med fornyet selskapsstrategi, gjorde at vi så behov for konsolidering og nytenkning. Derfor utarbeidet vi en ny sourcingstrategi der Storebrands sterke fokus på bærekraft tydelig kommer frem, og vi så verdi i å finne en strategisk samarbeidspartner som tenkte som oss. Et selskap med drift av eiendommer som sin kjernevirksomhet. Vi begynte med å lete etter en leverandør som var interessert i, og kunne klare å håndtere, en sterkt relasjonsbasert avtale. Coor er spesialister og en leverandør som vi gjennom Vested-prosessen har funnet og etablert en god relasjon med, forteller Trygve Dahl.

Byttet av forretningsmodell var en vågal vei å vandre, erkjenner han, men den nye ledelsen for Storebrand Eiendom var helt innforstått med den nye sourcingstrategien og byttet av forretningsmodell.

Hva var egentlig utfordringen med å bytte fra en transaksjonsbasert forretningsmodell til en relasjonsbasert modell, som Vested er?

– En stor forskjell sammenlignet med tradisjonell anskaffelse er at Vested-modellen er en sterkt relasjonsbasert avtaleform og har et fast rammeverk som bidrar til å styre prosessen. Rekkefølgen i prosessen er rett og slett omvendt fra tradisjonelle anskaffelser. Der hvor vi vanligvis fokuserer på kravspesifikasjon og prisforhandling, fokuseres det i en Vested-prosess på å etablere tillit. Samarbeidet handler mye om å skape og opprettholde tillit, noe som krever stor grad av åpenhet og transparens fra begge parter.

Vested som forretningmodell består av fem regler der visjon, strategisk mål og KPIer settes først. Prismodell kommer som fjerde regel. Den femte og siste regelen omhandler styringsmodell som en viktig suksessfaktor. Men først, før man begynner på Vested-reisen, definerer begge parter såkalte “guiding principles”. Det handler om å sette opp absolutte krav for å kunne gå videre til en permanent kontrakt. Når partene er enige om kravene, kan reisen starte og den fører siden til en endelig avtale.

Hvis vi går tilbake til det innledende eksempelet med det mer effektive ventilasjonsfilteret, så er det i Vested-modellen bygget inn insentiver som skal motivere leverandøren til å utvikle tjenestene. De gevinstene som kunden oppnår ved å bytte færre filtre, deles med leverandøren i henhold til en modell. KPIene er også koblet til kvalitetsmålinger som gjøres med Storebrands kommersielle leietakere. Mer fornøyde kunder premieres i en Vested-kontrakt.

– Det har vært en inspirerende reise der vi sammen med Coor har blitt nødt til å tenke mye nytt, og det skal bli spennende å følge utviklingen. Vi er også veldig fornøyde med den gjensidige langsiktigheten i avtalen og all den nye kunnskapen som vi sammen kommer til å få bruk for i fremtiden, sier Trygve Dahl.

Magasinomslag av partnerskapsmodellen | Coor

Guiden Vested Outsourcing: Ny modell for partnerskap skaper verdi for både kunde og leverandør

Relasjonsbaserte forretningsmodeller er en voksende trend innen Facility Management (FM). Flere har oppdaget at det er vanskelig å skape en langsiktig og innovativ FM-leveranse som bidrar til konkurransefordeler i kjernevirksomheten. Dette kan skyldes at FM-tjenester anskaffes med stort fokus på pris og detaljstyring. I stedet etterspørres det stadig oftere en resultatbasert forretningsmodell der et nøye utarbeidet samarbeid skaper en samstemmig interesse hos både kunde og leverandør. Målet med Vested er å gi kunden lavere kostnader i kombinasjon med inntektsøkende innovasjoner samtidig som leverandøren får muligheten til å oppnå bedre lønnsomhet enn vanlig.

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Vi har oppdatert retningslinjene for taushetsplikt slik at det skal være enklere å forstå hvilke opplysninger vi henter inn, og hvorfor. Oppdateringene er utført i forbindelse med de nye reglene for datasikkerhet (personvernforordningen, også kalt GDPR) som trådte i kraft i EU 25. mai.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Personopplysningene vi henter inn, er opplysninger som du oppgir når du fyller ut et kontaktskjema eller bestillingsskjema for abonnement på Coors nettsider. Det vil si fullt navn, e-postadresse og telefonnummer eller postadresse (om det er aktuelt).

Hva er formålet med å hente inn personopplysningene dine?

Vi bruker personopplysningene til å sende ut det materialet du har sagt deg interessert i, for eksempel pressemeldinger, nyheter og nyhetsbrev. I tillegg bruker vi personopplysningene for å kunne kontakte deg personlig hvis du har fylt ut et kontaktskjema.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Grunnlaget for at vi behandler personopplysningene, er at du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende oss en e-postmelding på adressen info@coor.com.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi har innført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysningene mot blant annet tap og ulovlig tilgang. Bare et begrenset antall personer har tilgang til personopplysningene. Kun personer som er tilknyttet det Coor-nettstedet du besøkte, og som trenger å håndtere personopplysningene i tråd med formålene over, vil ha tilgang til personopplysningene.

Vi kan også dele personopplysningene med andre selskap i konsernet samt leverandører og forretningspartnere som utfører tjenester på våre vegne (blant annet serviceteknikere fra ulike leverandører, for eksempel ved feilmelding om en kaffemaskin).

Personopplysningene kan bli overført til tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS, i forbindelse med Coors bruk av den skybaserte tjenesten Office 365 som blir levert av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

Office 365-tjenestene som Microsoft leverer, omfatter blant annet følgende:

- Microsoft SharePoint Online, en tjeneste for felles redigering, deling og behandling av dokumenter
- Microsoft Outlook, en e-post- og kalendertjeneste
- Microsoft Skype for Business (inkludert tekstbasert chattefunksjon)
- Microsoft Dynamics CRM, en kundebehandlingstjeneste
- Microsoft Office-pakken, herunder standardtjenester som Microsoft Word, Excel og PowerPoint

Når Microsoft leverer Office 365-tjenester, vil Microsoft behandle kundeopplysninger (for eksempel e-post og filer) i datasentraler i EU (for øyeblikket i Dublin i Irland og Amsterdam i Nederland). Som en integrert del av Office 365-tjenestene som blir levert, kan imidlertid enkelte personopplysninger (for eksempel påloggingsdata og aktive katalogdata) også bli behandlet i tredjeland (for øyeblikket blir slike andre opplysninger hovedsakelig behandlet i USA og Canada). Microsoft har engasjert underleverandører til slik databehandling utenfor EU og EØS.

For å oppfylle alle gjeldende krav til datasikkerhet har Coor underskrevet en databehandlingsavtale med Microsoft og i tillegg inngått standardavtalevilkår ("EUs standardavtale") med Microsoft. Alle Microsofts underleverandører som behandler personopplysninger i forbindelse med Office 365-tjenestene, er engasjert av Microsoft i samsvar med artikkel 11 i EUs standardavtale.

Personopplysninger som blir brukt til serviceforespørsler, blir lagret til vi ikke lenger trenger dem for å kunne svare på forespørslene.

Rettighetene dine

Du har rett til å få vite hvilke av personopplysningene dine som blir behandlet, og du kan be om å få kopi av informasjonen. Du har rett til å få korrigert uriktige personopplysninger, og i visse tilfeller kan du be om at personopplysningene blir slettet (for eksempel om du trekker tilbake samtykket). Dessuten har du rett til å protestere mot visse typer håndtering av personopplysningene og be om at den blir begrenset. Vær oppmerksom på at begrensning og sletting kan føre til at vi ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene våre. Du har også rett til å få utlevert personopplysningene om deg i maskinlesbart format, og å videresende disse til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du har innsigelser eller klager på den måten vi behandler personopplysningene på, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten for vår behandling av personopplysninger.

Coor Service Management AB, org.nr. 556084-6783, Knarrarnäsgatan 7, SE-164 99 Kista er registeransvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Ulf Hübinette er personvernombud og kan kontaktes på gdpr@coor.com.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, må du gjerne kontakte oss på info@coor.com eller sende brev til adressen over.

I guiden får du innsikt om:

  •  Fordelene med en relasjonsbasert og innovativ forretningsmodell som Vested
  • Forretningsmodellen Vested er bygget opp rundt fem steg – vi forteller om hvilke og hvordan de fungerer
  • Anskaffelsesmodellen er litt annerledes enn ved vanlige kontrakter – vi forklarer hvordan.