Språk / Nettstedet

Languages

Change site

HMS Partnerforum 2018: veien videre

Etter HMS Partnerforum i desember 2018 fikk vi inn over 150 innspill og forslag på forbedringer. Les mer om hva de resulterte i - og ta med deg en sjekkliste over HMS-tiltak ditt selskap kan jobbe videre med.

Kokk snakker om HMS | Coor

Vi fikk mer enn 150 innspill og forslag fra deltakerne som har resultert i tre kategorier for veien videre:

1) Samarbeidsinitiativ Coor vil jobbe videre med sentralt

1.1) Felles arena for HMS-samhandling

Vi tar oss selv og samarbeidspartnere på ordet og etablerer en felles arena for styrking og samhandling om HMS-arbeid videre. Invitasjon kommer til samarbeidspartnere og kunder i løpet av første halvår av 2019. Vi ønsker å gå grundigere inn i

  • harmonisering av HMS-krav på tvers av kundeleveranser og aktører
  • deling av HMS-verktøy og -maler 
  • samarbeid om opplæring og trening
  • utvikling av god praksis
  • måling av HMS-kultur

1.2) Samordningskontrakter for HMS

Coor har god erfaring med bruk av samordningsavtaler for HMS med våre kunder. Dette er avtaler som tegnes for en kontrakt eller en lokasjon, og er ment å sikre at HMS-forhold som ofte ikke er regulert i en sentral avtale adresseres, tydeliggjøres og er omforent. En slik avtale kan for eksempel omfatte ansvarsfordeling om HMS på lokasjon, rutine på rapportering, vernerunder og roller vi beredskap og krisehåndtering. Vår erfaring er at en lokal avtale bidrar til å bedre samarbeidet og unngå misforståelser. Vi planlegger å pilotere en slik avtale i tredje kvartal 2019.

1.3) Samarbeid om utvikling av HMS-faglige spill

Coor skal utvikle HMS-faglige spill for onboarding og trening av medarbeidere i samarbeid med Attensi AS. Målet er å utvikle virkelighetsnære miljø med relevante og aktuelle problemstillinger medarbeiderne kan trene i.

 

2) Initiativ for 1:1-relasjoner mellom Coor og samarbeidspartnere

Flere innspill dreier seg om HMS i relasjonen mellom Coor og samarbeidspartner. Noe av dette kan og bør reguleres tydeligere i kontraktene i fremtiden, men det er ingen grunn til å ikke å endre samarbeidet allerede nå:

2.1) Tydeligere oppfølging av HMS mellom Coor og samarbeidspartnere

Tydeligere krav til og oppfølging av HMS i de formelle avtalene mellom Coor og samarbeidspartnere ble trukket frem som en suksessfaktor for å bedre HMS. Per nå begynner vi arbeidet med å sikre at alle statusmøter/kontraktsmøter har HMS på agendaen og dekker minimum følgende punkter:

  • HMS-målinger (eksempelvis: rapporteringskultur, hendelser, skader, grad av gjennomført
    pålagt opplæring)
  • HMS-risiko i leveransen og i prosjekter
  • Deling av godt HMS-arbeid i kontrakten

 

2.2) Tydeligere og tidligere fokus på risiko i prosjekter

Flere samarbeidspartnere trekker frem nytten av å bli involvert tidligere i prosjekter for bedre å kunne ivareta HMS-perspektivet innenfor sitt fagområde/leveranse. Dette vil bidra til økt og felles risikoforståelse og bedre mulighetene for å gjøre risikoreduserende tiltak før arbeidet starter.

 

3) Initiativ det enkelte selskap kan jobbe med

Klikk her for å få en pdf med sjekkliste for andre identifiserte HMS-punkter det enkelte selskap kan jobbe med videre.

Summert tror vi dette vil ha betydelig verdi for felles innsats og samarbeid om HMS fremover, men også som grunnlag for det enkelte selskaps forbedringsarbeid innenfor HMS. Vel møtt til neste HMS Partnerforum!