Netzero 2040

Net Zero 2040 validert av tredjepart

I februar 2023 forpliktet Coor seg til å nå Net Zero, netto null klimagassutslipp, innen 2040. Science Based Target initiative (SBTi) har nå gjennomgått Coors plan og bekreftet at innsatsen er i tråd med det forskningen viser er nødvendig for å nå målet.

- Det faktum at vi har fått vårt Net-Zero-mål validert av en tredjepart, viser nok en gang at vi fokuserer på de riktige tingene i vår bærekraftstrategi. Dette er en av tingene vi gjør for å fremtidssikre selskapet vårt og opprettholde vår markedsledende posisjon innen facility management i Norden, sier AnnaCarin Grandin, konsernsjef i Coor.

Å nå netto nullutslipp er det mest ambisiøse klimamålet en virksomhet i dag kan forplikte seg til. I henhold til standarden utviklet av SBTi, må tilknyttede selskaper oppfylle målet innen 2050. For å nå målet ti år tidligere enn standarden krever, har Coor identifisert tre nøkkelområder: utslipp fra egen virksomhet, overgang til mer bærekraftige menyer på serveringsstedene våre og en mer sirkulær flyt, både i egne forretningsmodeller og fra leverandører.

– Vi har startet reisen og blant annet begynt å elektrifisere bilparken vår, bruke fossilfri strøm på våre kontorer og velge leverandører som har like ambisiøse klimamål som oss. Men vi vet også at vi har en enda større omstilling foran oss og at det vil kreves mye av oss som selskap, men også av våre kunder, leverandører og samfunnet for øvrig. Vi må alle hjelpe til hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, slår AnnaCarin Grandin fast og fortsetter:

– Coor er et selskap i endring, og det er en dypt forankret lidenskap og et ønske om å skape langsiktige, bærekraftige leveranser i selskapet. Vi utfordrer oss selv hele tiden til å finne måter å redusere klimapåvirkningen i alt vi gjør, fra transport av varer og tjenester, til utvikling av tjenester som er så klimasmarte som mulig. Her har vi en stor fordel i vårt etablerte samarbeid med innovative startups og at vi er vant til å omfavne ny teknologi. For eksempel bruker vi AI daglig i flere deler av vår virksomhet.

SBTi og Coors forpliktelse

Coor har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp i hele verdikjeden innen 2040. I de tilhørende klimamålene har selskapet forpliktet seg til å redusere utslippene fra scope 1 og 2 med 75 % innen 2030, sammenlignet med 2018-nivå. Coor har også et mål om at 75 % av selskapets utslipp fra innkjøpte varer og tjenester, oppstrøms transport og distribusjon skal komme fra selskaper som har fått godkjent sine klimamål av SBTi. Coors langsiktige klimamål er å redusere klimagassutslippene i scope 1, 2 og 3 med 90 % fra basisåret 2018 innen 2040. Eventuelle resterende utslipp som Coor ikke kan redusere, vil nøytraliseres i form av aktiviteter slik som fjerning og lagring av drivhusgasser fra atmosfæren