man

Ny metode frigjør ressurser i helsevesenet

Det vil bli stor pensjonsavgang av helsepersonell i de svenske landstingene, og om fem til ti år kan det være mangel på helseutdannet arbeidskraft. For å håndtere den kommende situasjonen undersøker Landstinget i Östergötland hvordan de bedre kan utnytte sine helseressurser. Én måte er å frigjøre helsepersonell fra såkalte helserelaterte tjenester. Som første landsting i Sverige prøver de å hyre et eksternt selskap til denne typen virksomhet.

Helena Hahne– Serviceoppdragene er viktige og krever riktig kompetanse og kunnskap, men ikke sykepleierutdanning, sier Helena Hahne, prosjektleder fra Landstinget i Östergötland.

Siden i vår har det pågått et prosjekt ved en rekke klinikker og mottak på blant annet Universitetssjukhuset i Linköping og Vrinnevisjukhuset i Norrköping, hvor eksterne servicebedrifter tar et samlet ansvar for klesvask- og lagerhåndtering. Dette ansvaret ligger normalt hos hjelpepleierne.

Reduserer risikoen for dobbeltbestillinger

I dag er det hjelpepleierne som bestiller helseartikler og klesvask, samt pakker ut og legger i hyller. Dette er arbeidsoppgaver som utføres i tillegg til å pleie pasientene, i den grad det er tid. På hver av de fire pilotavdelingene er nå en vaktmester fra Coor ansvarlig for klesvask- og lagerhåndteringen.

– Det blir mer effektivt når én person i stedet for flere bestiller klesvasken og helseartiklene, ettersom vi dermed får et mer tilpasset lagernivå på avdelingen. Det reduserer risikoen for dobbeltbestilling og fordyrende kompletteringer. Vi tilpasser leveransene etter avdelingenes behov og har mindre lager, sier Filip Truedsson, sjef for tjenesteutvikling hos Coor og delaktig i prosjektet.

Et annet tiltak for å rasjonalisere arbeidet ytterligere er å bruke trallene som vasken leveres i som hyller på tøylageret.

Fokus på å utvikle logistikken

Prosjektets fokus er å utvikle logistikken og opprettholde eller forbedre kvaliteten på tjenestene, samtidig som pasientintegritet og produktkunnskap ivaretas. I prosjektet deltar både hjelpepleierne som normalt utfører klesvask- og lagerhåndteringen og personalet fra Coor som nå tar hånd om arbeidsoppgavene.

– Hjelpepleierne har fortsatt ansvaret, men de kan overlate arbeidsoppgavene til oss, sier Mai-Lis Pousette Pettersson, prosjektleder fra Coor.

Hensikten med prosjektet er dels å finne ut hvor skillelinjen går i grenselandet mellom pleie og helserelaterte tjenester, dels å kartlegge andre områder for helserelatert service som med fordel kan overlates til eksterne serviceleverandører.

– En ekstern leverandør bygger ofte opp den helserelaterte servicen på en annen måte enn landstinget. En servicebedrift kan vie seg hundre prosent til nettopp sin virksomhet, og fokusere på å gjøre den effektiv og tilpasset behovene i helsevesenet, sier Helena Hahne.

Fakta om prosjektet

Prosjektet startet i april i år, og varer til og med mars 2007. I prosjektet er Coor ansvarlig for klesvask- og lagerhåndtering ved akuttmottaket, operasjonssentralen og barneklinikken avd. 16 på Universitetssjukhuset i Linköping, samt avd. 3 ved Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Fakta om Landstinget i Östergötland

Landstinget i Östergötland omfatter geografisk hele Östergötland fylke med tretten kommuner og ca. 415 000 innbyggere. Landstinget er i hovedsak ansvarlig for helse- og sykepleie samt tannpleie. Målet for virksomheten er en god helse for alle innbyggere i fylket. Innen den spesialiserte pleien har landstinget også et regionalt og riksdekkende ansvar. Östergötland er fylkets største arbeidsgiver med ca. 11 200 medarbeidere.