Hender som holder grønn spire | Coor

En bærekraftig arbeidsplass for et bærekraftig arbeidsmiljø

Ønsker du å gjøre en innsats for miljøet også på jobb? Coor har identifisert tre områder som du og din arbeidsgiver kan sjekke av for å sikre et bærekraftig arbeidsmiljø på jobben.

Ønsker dere å ta grep for å bli et mer bærekraftig arbeidsmiljø? I dag vet vi at karbondioksidutslippet fra en enkelt flyreise tilsvarer cirka 40 000 togreiser. Vi vet også at cirka 40 prosent av energibruken i Norden stammer fra bygninger, og at hele 80 prosent av utslipp fra farlige kjemikalier som er knyttet til Nordens forbruk, skjer utenlands. 75 til 95 prosent av bruken av plantevernmidler og antibiotika som matindustrien gir opphav til, oppstår utenfor landets grenser – fremfor alt i Europa, men også i Sør-Amerika. I Sør-Amerika bidrar kjøttforbruket vårt til rasering av regnskogen. Import av palmeolje fører til at mer av regnskogen i Sørøst-Asia blir ødelagt. 
 
Samtidig vet vi at stadig flere mennesker ønsker at verdiene på arbeidsplassen skal være de samme som deres egne, og det gjør at bedrifter som satser og tar vare på bærekraft og miljø, lettere kan rekruttere ny arbeidskraft. Arbeidsplassen din kan ta et større virksomhetsansvar ved å starte en systematisk gjennomgang av arbeidsplassen, og hvor miljøvennlig den er. Nedenfor har vi identifisert noen spørsmål som du kan stille deg selv og arbeidsgiveren for å sikre en mer miljøvennlig arbeidsplass.

Coors guide til et mer bærekraftig arbeidsmiljø:

1. Hvordan kommer du deg til og fra jobb?
De fleste som reiser i jobbsammenheng, vet at tog er en mer miljøvennlig måte å reise på enn både fly og bil. Likevel er det mange som flyr. Eller som tar bilen. I første kvartal 2019 økte forretningsreisene med tolv prosent sammenlignet med samme periode i 2018.  

 2. Hvordan er energiforbruket på arbeidsplassen?  
I dag utnyttes i gjennomsnitt bare cirka halvparten av det arealet som står til rådighet på arbeidsplassene. I teorien burde vi altså kunne redusere energiforbruket drastisk bare ved å optimalisere bruken av kontorarealene. Samtidig har utviklingen av teknologiske støtteverktøy innen facility services gått svært raskt, noe som åpner for mer mobile arbeidsmåter og mer energieffektive og produktive løsninger for bygninger og arbeidsplasser, blant annet når det gjelder belysning, ventilasjon, kjøling og oppvarming. Dessuten er det i dag mange eiendomseiere som tilbyr såkalte grønne leieavtaler, som er et godt utgangspunkt for et felles, bedre miljøarbeid. 

3. Hvor bærekraftige er de tjenestene som blir utført i bygningen og på arbeidsplassen? 
De fleste bedrifter kjøper i dag inn mange typer tjenester knyttet til arbeidsplassen. Det kan være alt fra renhold til mat og drikke og levering av forbruksmateriell. Selv om disse servicetjenestene ofte utføres av en ekstern partner, så må de regnes med i totalregnskapet for hvor bærekraftig arbeidsmiljø din virksomhet opererer i. Ved å stille tydelige krav i forbindelse med anbudskonkurransen for disse tjenestene, kan dere få en mer miljøvennlig arbeidsplass. 

Magasinomslag for bærekraftig eiendom | Coor

Guide: Smarte bygninger gir smartere arbeidsplasser

Hvilken forskjell kan et bygg gjøre for medarbeidernes helse og for vår evne til å ta ansvar for miljøet på våre arbeidsplasser? Smart Buildings-konseptet er ofte forbundet med nye bygninger, ny teknikk og framfor alt byggautomatisering. Det innebærer automatiserte prosesser for overvåkning og kontroll av bygningens installasjoner, som ventilasjon, belysning og sikkerhetssystem. Men et smart bygg kan være mye mer enn som så. Begrunnelsen for et smart-bygg finnes alltid i behovet hos de som bruker tid i det. Fokus ligger primært på tilgjengelighet og funksjonalitet, samtidig som at bygget må gi en attraktiv brukeropplevelse, et helsefremmende inneklima og tjenester som gir merverdi for ansatte og andre besøkede. Last ned guiden og få gode eksempler på miljøorienterte bygg som huser smarte arbeidsplasser for et mer bærekraftig arbeidsmiljø.

Behandling av personopplysninger

Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Vi har oppdatert retningslinjene for taushetsplikt slik at det skal være enklere å forstå hvilke opplysninger vi henter inn, og hvorfor. Oppdateringene er utført i forbindelse med de nye reglene for datasikkerhet (personvernforordningen, også kalt GDPR) som trådte i kraft i EU 25. mai.

Samtykke til behandling av personopplysninger

Personopplysningene vi henter inn, er opplysninger som du oppgir når du fyller ut et kontaktskjema eller bestillingsskjema for abonnement på Coors nettsider. Det vil si fullt navn, e-postadresse og telefonnummer eller postadresse (om det er aktuelt).

Hva er formålet med å hente inn personopplysningene dine?

Vi bruker personopplysningene til å sende ut det materialet du har sagt deg interessert i, for eksempel pressemeldinger, nyheter og nyhetsbrev. I tillegg bruker vi personopplysningene for å kunne kontakte deg personlig hvis du har fylt ut et kontaktskjema.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger?

Grunnlaget for at vi behandler personopplysningene, er at du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende oss en e-postmelding på adressen info@coor.com.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Vi har innført egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å verne personopplysningene mot blant annet tap og ulovlig tilgang. Bare et begrenset antall personer har tilgang til personopplysningene. Kun personer som er tilknyttet det Coor-nettstedet du besøkte, og som trenger å håndtere personopplysningene i tråd med formålene over, vil ha tilgang til personopplysningene.

Vi kan også dele personopplysningene med andre selskap i konsernet samt leverandører og forretningspartnere som utfører tjenester på våre vegne (blant annet serviceteknikere fra ulike leverandører, for eksempel ved feilmelding om en kaffemaskin).

Personopplysningene kan bli overført til tredjeland, det vil si land utenfor EU/EØS, i forbindelse med Coors bruk av den skybaserte tjenesten Office 365 som blir levert av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

Office 365-tjenestene som Microsoft leverer, omfatter blant annet følgende:

- Microsoft SharePoint Online, en tjeneste for felles redigering, deling og behandling av dokumenter
- Microsoft Outlook, en e-post- og kalendertjeneste
- Microsoft Skype for Business (inkludert tekstbasert chattefunksjon)
- Microsoft Dynamics CRM, en kundebehandlingstjeneste
- Microsoft Office-pakken, herunder standardtjenester som Microsoft Word, Excel og PowerPoint

Når Microsoft leverer Office 365-tjenester, vil Microsoft behandle kundeopplysninger (for eksempel e-post og filer) i datasentraler i EU (for øyeblikket i Dublin i Irland og Amsterdam i Nederland). Som en integrert del av Office 365-tjenestene som blir levert, kan imidlertid enkelte personopplysninger (for eksempel påloggingsdata og aktive katalogdata) også bli behandlet i tredjeland (for øyeblikket blir slike andre opplysninger hovedsakelig behandlet i USA og Canada). Microsoft har engasjert underleverandører til slik databehandling utenfor EU og EØS.

For å oppfylle alle gjeldende krav til datasikkerhet har Coor underskrevet en databehandlingsavtale med Microsoft og i tillegg inngått standardavtalevilkår ("EUs standardavtale") med Microsoft. Alle Microsofts underleverandører som behandler personopplysninger i forbindelse med Office 365-tjenestene, er engasjert av Microsoft i samsvar med artikkel 11 i EUs standardavtale.

Personopplysninger som blir brukt til serviceforespørsler, blir lagret til vi ikke lenger trenger dem for å kunne svare på forespørslene.

Rettighetene dine

Du har rett til å få vite hvilke av personopplysningene dine som blir behandlet, og du kan be om å få kopi av informasjonen. Du har rett til å få korrigert uriktige personopplysninger, og i visse tilfeller kan du be om at personopplysningene blir slettet (for eksempel om du trekker tilbake samtykket). Dessuten har du rett til å protestere mot visse typer håndtering av personopplysningene og be om at den blir begrenset. Vær oppmerksom på at begrensning og sletting kan føre til at vi ikke lenger kan oppfylle forpliktelsene våre. Du har også rett til å få utlevert personopplysningene om deg i maskinlesbart format, og å videresende disse til en annen behandlingsansvarlig.

Hvis du har innsigelser eller klager på den måten vi behandler personopplysningene på, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten for vår behandling av personopplysninger.

Coor Service Management AB, org.nr. 556084-6783, Knarrarnäsgatan 7, SE-164 99 Kista er registeransvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Ulf Hübinette er personvernombud og kan kontaktes på gdpr@coor.com.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, må du gjerne kontakte oss på info@coor.com eller sende brev til adressen over.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR