Å være leverandør til Coor

Vi ønsker gode og langsiktige leverandørsamarbeid og stiller høye krav til våre leverandører.

Risikovurdering av innkjøpskategorier

Coor arbeider etter en risikomodell for å klassifisere innkjøpskategoriene. Risikomodellen oppdateres årlig og danner grunnlaget for hvordan vi håndterer nye leverandører og følger opp leverandører under kontraktens livssyklus. I risikomatrisen vurderer vi en kategori basert på to parametere; den kommersielle verdien for Coor og Coors Code of Conduct (lov og etikk, sosialt ansvar og miljø).

Basert på denne vurderingen deles innkjøpskategoriene inn i:

 • Lav risiko
 • Medium risiko
 • Høy risiko

 

Jo høyere risiko for Coor, jo høyere er kravene for prekvalifisering og oppfølging. For alle nye leverandører som skal benyttes innenfor en kategori med høy risiko er det obligatorisk å utføre en prekvalifisering før en eventuell avtale signeres. Det er også innenfor kategorier med høy risiko vi legger mest fokus med tanke på oppfølging av leverandører gjennom revisjoner og evalueringer. 

Risikomatrise.png

Prekvalifisering av leverandører 

En vurdering av følgende områder inngår i en prekvalifisering:

 • Bærekraft
 • Code of conduct
 • Miljø
 • Kvalitet
 • Leverandørens organisatoriske kapasitet
 • Helse- og sikkerhet
 • Leverandørens økonomiske kapasitet
 • Leverandørens tekniske kapasitet
Tre boligblokker i horisonten bak et hav av grønne vekster | For en bærekraftig fremtid | Coor

StartBANK


Vi benytter StartBANK som et verktøy i vår prekvalifisering. Vi krever at alle våre leverandører skal være godkjent i StartBANK dersom:

 • de leverer tjenester og estimert årlig innkjøpsvolum overstiger NOK 100 000, ELLER
 • leverandøren leverer innenfor en innkjøpskategori som vi har vurdert har høy risiko


Gjennom aktiv bruk av StartBANK vil vi redusere risiko for uønskede situasjoner, som kan oppstå ved bruk av useriøse aktører, og verne om vårt og våre kunders omdømme.

Mer informasjon får du på StartBANK sine hjemmesider, ved å klikke her.

 

Grønt Punkt Norge


Coor Service Management er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Som kontrollmedlem stiller vi krav til at våre norske leverandører er medlem i Grønt Punkt Norge, eventuelt tilsvarende ordning som rapporterer gjenvinning til Miljødirektoratet.

Leverandøroppfølging

Vi bruker risikomodellen til å følge opp leverandører som utgjør den største risikoen for Coor. Hvert år blir risikomatrisen oppdatert for å påse at klassifiseringen av kategoriene fortsatt er riktig. En plan for gjennomføring av revisjoner og evalueringer settes på begynnelsen av året.

Revisjon av våre leverandører

Coors leverandører er på anmodning forpliktet til å la seg revidere i regi av Coor, Coors sluttkunde eller en uavhengig tredjepart for egen regning. Coor benytter i stor grad Achilles for gjennomføring av revisjoner. Revisjoner som utføres av Achilles vil koste leverandøren kr 15 000 eks mva + eventuelle reisekostnader. Coors avdeling for Bærekraft & HMS utfører også leverandørrevisjoner.

Betalingsbetingelser

Coors standard betalingsbetingelser for leverandører er 60 dager.