fastihetsförvaltning, coor

Høy kompetanse i eiendomsforvaltning

Vi har lang erfaring med drift og vedlikehold av de fleste typer eiendommer, deriblant kontorarealer, industri, skoler, sykehus, boliger og kjøpesentre. Med engasjerte medarbeidere, moderne teknologi og velprøvde, men tilpasningsbare løsninger kan vi tilby kostnadseffektiv eiendomsforvaltning med høy kvalitet.

Et heldekkende tilbud i eiendomsforvaltning

Vi har markedsledende kompetanse i teknisk eiendomsforvaltning og utfører også enkelte tjenester knyttet til økonomisk og administrativ forvaltning. Som del av leveransen kan vi også utføre inspeksjoner i forbindelse med ventilasjonskontroller og systematisk brannvernarbeid, og vi hjelper gjerne kundene med å utarbeide vedlikeholdsstrategier og planer for eiendommens hele livssyklus. 

Tjenester knyttet til teknisk eiendomsforvaltning

Teknisk eiendomsforvaltning omfatter tilsyn, skjøtsel, utbedring og vedlikehold av bygninger og deres tekniske installasjoner, som heiser, porter, forsyningsløsninger med mer – herunder vakttjeneste og beredskap. Ved siden av eiendomsforvaltning kan vi også ta oss av arkiv, tegninger, nøkler og adgangskort. I tillegg utfører vi tilsyn, stell og vedlikehold av planteområder, parkanlegg og andre grøntarealer samt snørydding og strøing/salting av veier, fortau og tak. 

Tjenester knyttet til økonomisk/administrativ eiendomsforvaltning

Vi kan også tilby tjenester innenfor økonomisk og administrativ forvaltning, blant annet økonomisk administrasjon, budsjettering, oppfølging og informasjon til offentlige myndigheter. Vi kan dessuten håndtere leieavtaler og ta oss av kontakt med eiendomseiere og leietakere. 

Ny teknologi gir effektiv og avansert teknisk eiendomsforvaltning

Markedet utvikler seg raskt, og vi overvåker utviklingen fortløpende. I vår eiendomsforvaltning benytter vi moderne løsninger for system og teknologi, blant annet et eiendomstilpasset vedlikeholdssystem, sensorsystem, roboter og smarte droner. Dronene brukes for å hjelpe eiendomsteknikerne med å kontrollere tak, fasader, skorsteiner osv. Denne arbeidsmetoden sparer tid, gir bedre analysegrunnlag og forebygger ulykker. Vi har også markedsledende kompetanse i BIM. Vi forsøker å effektivisere arbeidet med automatiserte interne prosesser og arbeidsmetoder, noe som også kommer kundene til gode i form av god tilbakemelding og oppfølging. Til oppdragsbehandlingen bruker vi normalt IBMs Maximo, men vi har også lang erfaring med arbeid i andre systemer som kundene våre bruker, blant annet DEDU (utviklet av WSP) og V3i Fastighet (utviklet av Avector).

Velprøvde konsepter sikrer enhetlig eiendomsforvaltning og god kvalitet

Blant kundene våre finnes det både eiendomseiere og leietakere i diverse bransjer, og vi skreddersyr alltid drifts- og vedlikeholdsstrategiene ut fra deres varierende behov og forutsetninger. For å sikre jevn kvalitet og høy effektivitet i hele Norden tar vi alltid utgangspunkt i et konsernfelles eiendomskonsept, Coor Property Concept, som bygger på den samlede erfaringen fra eiendomsforvaltning som vi i løpet av snart tjue år har bygd opp. 

Ved oppstart av nye drifts- og vedlikeholdsavtaler benytter vi et velprøvd oppstartskonsept som dekker alle de viktigste områdene. Vi legger stor vekt på grundig å kartlegge avtalen, kundens mål og behov samt anleggets utforming og status for raskt å kunne utarbeide planer for drift og vedlikehold. Vi vurderer alltid anlegget ut fra en livssyklustilnærming, og planene som blir utarbeidet, gjelder derfor minst i kontraktens lengde, men ofte mye lenger.

Alle bygninger og alt utstyr, og de tilhørende drifts- og vedlikeholdsaktivitetene, legges inn i et vedlikeholdssystem for arbeidsordrebehandling og oppfølging. På den måten sikrer vi både effektiv planlegging og god kvalitet på alle aktiviteter innenfor eiendomsforvaltningen. Vi får også et grunnlag som lar oss analysere og følge opp aktuelle nøkkeltall på strukturert vis.

Bred og inngående kompetanse på rett plass og til rett tid

Det meste av drifts- og vedlikeholdsarbeidet utføres av eget personale som er tilordnet enten et konkret anlegg eller et antall eiendommer som ligger geografisk samlet. Det gir oss god kunnskap om eiendommene vi forvalter, og rask reaksjonstid når feil skal utbedres. Den lokale organisasjonen blir forsterket med spesialister ved behov. Coor har egne, sentralt plasserte spesialister på de fleste tekniske områder, og iblant samarbeider vi med utvalgte partnere. 

Erik Braun

Eiendomssjef, Centre of Excellence Eiendom

+47 948 06 006

erik.braun@coor.se