Søke
Mikael-Olsson

Energioptimering – hetest akkurat nå

Energispørsmål er høyaktuelt akkurat nå. Og det er ikke så rart – energispørsmål er et område der det er mulig å gjøre mye. Å se over og aktivt arbeide med å effektivisere og optimere energibruken blir imidlertid stadig vanligere. Og gevinstene er store – både for miljøet og økonomien.

Det mener energispesialisten Mikael Olsson, tjenesteutvikler i Coor på energiområdet. Mikael har mangeårig bakgrunn som energikonsulent i ulike større bedrifter og konstaterer at interessen for energispørsmålene øker dag for dag. Forklaringen ligger delvis i at kunnskapen innenfor energiområdet øker, men også som følge av et økt miljøfokus og at energiprisene stiger.

– Kroner og ører er jo naturligvis noe som taler sitt tydelige språk. Og her finnes det faktisk mye mer å tjene enn man tror. Min erfaring er at det kreves ekspertkompetanse og kontinuitet for å oppnå de beste resultatene. Et eksempel som er veldig aktuelt er sykehuset i Gävle, Sverige, der vi har gjort justeringer på eksisterende utstyr som kommer til å gi Landstinget Gävleborg besparelser på ca. 1,7 millioner svenske kroner pr. år – uten noen investeringer. Dette er reelle tall, som vi kan verifisere ved hjelp av statistikk for energibruken, sier Mikael Olsson.

Men gevinsten er større enn som så. Et aktivt energisparingsarbeid fører også til miljømessige gevinster, noe som gir mye goodwill nå når det er så sterkt fokus på klimaspørsmålet. Både kunder og blivende ansatte stiller i dag høye krav til sine leverandørers eller arbeidsgiveres miljøbevissthet.

Rett kompetanse – nær kunden

I Coor finnes det lang erfaring og stor kompetanse på energiområdet. Coors energitjenester er inndelt i tre hovedområder: energideklarasjon, energistyring og energieffektivisering. Det største og kanskje viktigste området er energistyring, som handler om at man kontinuerlig etterser og justerer tekniske installasjoner slik at energibruken minimeres. For å sikre et effektivt og balansert energiarbeid har Coor utviklet et konsept for balansert energistyring; "energistyringskortet". Energistyringskortet omfatter tre viktige områder – miljø, kostnader og energibruk (Climate Change, Energy cost, Energy use).

energy scorecardCoors varemerkebeskyttede energistyringskort er et konsept for balansert energistyring.

For å kunne ta ansvar for energispørsmålene på en god måte, har Coor valgt å plassere ressursene lokalt i en spesifikk kontrakt eller i en forretningsenhet. Fordelen blir at ekspertkompetansen blir knyttet til kunden på en annen måte enn det som er vanlig i bransjen, der energiingeniørene ofte sitter sentralt og arbeider med flere ulike kunder. Med Coors arbeidsmåte får kunden den direkte kontakten med sine ingeniører og teknikere.

– Vi er overbevist om at vår måte å arbeide på er til størst nytte for kundene, ettersom de får den kompetansen de trenger. For å sikre spredning av gode ideer og utveksle erfaringer og kompetanse i hele Coor, arbeider vi aktivt med et konsernfelles energinettverk. Nettverket treffes regelmessig, og medlemmene har mye kontakt med hverandre mellom treffene også, forteller Mikael.

Hetest akkurat nå: energioptimering

Den energitjenesten som er mest etterspurt hos Coor akkurat nå, er energioptimering, som er en viktig del innenfor energistyringen. Men hva er det så kundene vil ha hjelp med? Hva gjøres rent konkret innenfor energioptimering?

Mikael forteller at den første oppgaven er å danne seg en klar oppfatning av den nåværende situasjonen og å definere utviklingsområder. Disse presenteres for og diskuteres med kunden, noe som ofte (men ikke alltid) resulterer i overordnede energimål. Deretter begynner det viktige arbeidet med fortløpende å tilpasse systemer og anlegg, slik at energibruken optimeres og de oppsatte målene nås. Til dette arbeidet har Coor utviklet effektive verktøy som sjekklister, maler og rutinebeskrivelser. Som støtte i arbeidet brukes det i hele konsernet et databasert energioppfølgings-/analysesystem (WebEss).

– Når vi har ansvar for teknisk forvaltning, har vi gode forutsetninger for å hjelpe kundene våre med å redusere energikostnadene. Anleggene kan drives på ulike måter og med ulike energibruk. Mange glemmer også at energioptimering er et arbeid som pågår kontinuerlig. De tekniske systemene må hele tiden justeres etter forandringer i virksomheten. Ta et så enkelt eksempel som driftstider på ventilasjonssystemer. Disse må kontinuerlig tilpasses lokalenes virkelige anvendelse. Her er det viktig å ha et løpende samspill med de virksomhetsendringer og omflyttinger som skjer i en organisasjon, sier Mikael Olsson.

En annen viktig del av arbeidet er å iverksette de små, men viktige tiltakene, som å bytte ut lyspærer på kontoret eller å erstatte strømbrytere med bevegelsessensorer i visse fellesarealer.

– Det er også mye å tjene på å utdanne og engasjere medarbeiderne i en organisasjon, og på den måten forsøke å påvirke atferd og vaner. Det er viktig å være bevisst på strømforbruket i hverdagssituasjonene, og huske å slå av datamaskinen når man går hjem, eller å slå av lyset etter seg i konferanserommet. Med enkle tekniske løsninger og kontinuerlig opplæring kan man oppnå gode resultater også her.

– Arbeidet med energioptimering er fantastisk morsomt og givende. Det er et område der man hele tiden oppdager nye utviklingsmuligheter og potensialer. Og så føles det bra å arbeide for et godt formål. Den sparte kilowattimen er den beste miljøbesparelsen, avslutter Mikael Olsson.

Vil du vite mer?

Kontakt gjerne Andreas Eskelund, leder for Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: +47 951 86 832, andreas.eskelund@coor.com, eller Mikael Olsson, tjenesteutvikler i Coor innenfor energiområdet, tlf.: +46 8 553 959 37, mikael.olsson@coor.com

Energikompetanse i Coor

I Coor finnes det bred og dyptgående kompetanse på energiområdet. De største energitjenestene som Coor tilbyr, er:

  • Energistyring
    Innenfor energistyring finnes det tjenester som oppfølging av energibruk, energioptimering, energikostnadsoppfølging, abonnementsoptimering, energiskatteoptimering, optimering av energipris, oppfølging av klimapåvirkning samt optimering av energikilde.
  • Energieffektivisering
  • Energideklarasjoner