Søke
demoskop

Tjenesteutsetting – hvis kunden selv får velge

Coor gjennomført en undersøkelser om markedets syn på tjenesteutsetting, eller outsourcing, av servicetjenester. Gjennom årene har interessen for servicetjenester stadig økt. Lavkonjunkturen til tross er servicebransjen en bransje i vekst.

En bransje i vekst

De som kjenner bransjen, regner med at markedet for tjenesteutsatte servicefunksjoner kommer til å vokse med 10–15 prosent per år i Norden, noe som er betydelig mer enn økonomien som helhet. Undersøkelsen støtter disse prognosene. På spørsmål om respondentene tror de kommer til å sette ut servicefunksjoner i større eller mindre grad om fem år, svarer omtrent halvparten at andelen utsatte servicefunksjoner kommer til å øke, og den andre halvparten at den kommer til å være uforandret. Bare to til fem prosent tror at andelen vil minke. Bildet er det samme i alle land utenom Norge, der andelen som oppgir at tjenesteutsettingen vil øke, er noe lavere (30 prosent), og andelen som tror at tjenesteutsettingen vil være uforandret, er høyere.

Konsekvenser av lavkonjunkturen

Ikke uventet bekrefter undersøkelsen at motivasjonen for å sette ut tjenester har endret seg. I flere år har ”muligheter til å fokusere på egen kjernevirksomhet” vært den aller viktigste faktoren i beslutninger om tjenesteutsetting, men i år topper ”kostnadsbesparelser” listen over avgjørende beslutningsfaktorer. Sammenlignet med tidligere år opplever intervjuobjektene generelt sett også at kravene om å redusere kostnadene til internservice og andre tilknyttede tjenester har økt i forhold til 2008. På direkte spørsmål om respondentene opplever at lavkonjunkturen har økt kravene om å redusere servicekostnadene, svarer 66 prosent av de svenske respondentene ”ja, i stor eller ganske stor grad”, fulgt av 55 prosent i Finland, 44 prosent i Danmark og 38 prosent i Norge. Danmark og Norge påvirkes sterkt av en bemerkelsesverdig høy andel i offentlig sektor som mener at lavkonjunkturen ikke påvirker kravene til kostnadsreduksjoner i det hele tatt, eller i hvert fall svært lite.

Finland på topp og Norge på bunn

Ifølge undersøkelsen er Finland det landet som setter ut flest tjenester, etterfulgt av Danmark og Sverige. I Norge er markedet for tjenesteutsetting mindre utviklet, selv om trenden siden 2006 har vært at stadig flere setter ut servicefunksjoner, spesielt private bedrifter.

Finland skiller seg ut fra de nordiske naboene ved at de i større grad setter ut servicefunksjoner til leverandører av enkeltstående tjenester. Blant de andre landene er det mye vanligere å sette ut flere av tjenestene til en leverandør som har det overordnede ansvaret. Blant enkelttjenestene som settes ut, er det vask/renhold, intern/ekstern avfallsbehandling, sikkerhetstjenester, eiendomsservice og kantiner som topper listen.