money

Kostnadsjakt driver frem bortsetting

På spørsmål om hva som er den viktigste grunnen til å sette bort servicevirksomhet, er svaret kostnadsbesparelser. Minst hver tiende krone går til internservice og tilleggstjenester som ikke er knyttet til kjernevirksomheten. Det viser en nordisk undersøkelse blant store selskaper og offentlig sektor.

Finske selskaper og offentlige organisasjoner bruker mest penger i Norden på internservice og tilleggstjenester som ikke er knyttet til kjernevirksomheten. I gjennomsnitt utgjør kostnadene ca. 14 prosent, mens de i Sverige, Norge og Danmark ligger på ca. 10 prosent.

At man i Norden velger å sette bort servicefunksjoner til eksterne samarbeidspartnere, skyldes først og fremst at man ønsker å spare penger. Andre avgjørende årsaker er et ønske om økt kvalitet og høyere servicenivå, eller bedre muligheter til å fokusere på kjernevirksomheten. Til sammenlikning veier kostnadsbesparelser tyngre i Norge enn i andre nordiske land. I Finland ser man bortsetting som en måte dels å få økt fokus på kjernevirksomheten, dels å gi de ansatte på området utviklingsmuligheter.

Det største problemet med å drive servicevirksomhet i egen regi er at man har for liten tid til å utvikle nye ideer og løsninger. Her er det ingen forskjell på oppfatningene – verken mellom de nordiske landene eller mellom selskaper og offentlig virksomhet.

Ekstern serviceleveranse øker

De nordiske landene setter i stor utstrekning bort sin servicevirksomhet til eksterne leverandører. Så godt som alle store finske selskaper og hele den offentlige sektoren i Finland setter bort servicefunksjoner til eksterne leverandører. I Norge er bortsetting av servicetjenester ikke like selvsagt. Mer enn annenhver kommune, fylkeskommune og statlig etat i Norge driver servicen i egen regi.

Hvis man ser fremover, tror flertallet av de spurte både i Danmark, Finland og Sverige at selskaper og myndigheter kommer til å øke sin bortsetting av servicefunksjoner i løpet av en femårsperiode. I Norge tror man derimot at dagens omfang kommer til å gjelde også i fremtiden.
At bortsetting av servicevirksomhet er et fenomen som er kommet for å bli, er imidlertid alle enige om.

Fakta om undersøkelsen:

Målgruppen var store selskaper (500 ansatte og minst 250 personer på en arbeidsplass), statlige etater, fylkeskommuner og kommuner. Intervjupersonene var i første omgang adm.dir., viseadm.dir., fylkesdirektører eller kommunaldirektører. I andre omgang var det innkjøpere, eiendomssjefer, forvaltningssjefer, administrative sjefer eller økonomi-/finansdirektører. I siste omgang personal-/HR-sjefer. Undersøkelsen ble gjennomført med totalt 466 telefonintervjuer i Sverige, Norge, Finland og Danmark i perioden 21. mai – 5. juni 2007. Analyseselskapet Demoskop gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Coor.