Mikael Olsson

God forretning for både virksomheten og miljøet

Den globale oppvarmingen har gjort at miljøet praktisk talt er hetere enn noen gang. I Coor finnes det ekspertise som arbeider med å hjelpe virksomheter med å håndtere energibehovet på en måte som er både økonomisk og miljømessig bærekraftig. Det er nemlig slik at med riktig fokus kan miljøarbeid bli god forretning. Både for virksomheten og miljøet.

Det finnes mange regler for hva som er effektiv og bærekraftig energiforsyning. Derfor er det ikke rart at mange virksomheter og organisasjoner opplever det som vanskelig å få et overblikk over egen energisituasjon eller det besparingspotensialet som faktisk finnes.

Mikael Olsson er spesialist i Coor og hjelper virksomheter og organisasjoner til å redusere energikostnadene. Han mener at en helhetlig strategi kan redusere både energikostnadene og den globale miljøpåvirkningen. Men da kreves det et bredere perspektiv.

– En vanlig feil er å se energiforsyning og miljøpåvirkning som et lokalt anliggende. Det er det ikke. For å oppnå resultater må vi løfte blikket og angripe det fra et globalt perspektiv. Miljøet tar jo ikke hensyn til landegrensene. De nordiske el-systemene er koblet sammen med det europeiske, og en effektivisering eller en økning av el-produksjon i Sverige vil få konsekvenser for Europa.

For å kunne gjøre en fullverdig og helhetlig vurdering må virksomhetens eksisterende energiforbruk analyseres. Et viktig fokusområde er el-forbruket. Det er nemlig el-energien som påvirker miljøet mest.

– All bruk av energi påvirker miljøet. Og det som har den største påvirkningen, er omdanningen til el-energi. Grunnen er at det i det europeiske el-forsyningssystemet alltid finnes fossildrevne kraftverk som produserer den marginalelektrisiteten som brukes. Med marginalelektrisitet menes de siste prosentene av el-energien som forsynes til det europeiske el-systemet. Denne elektrisiteten produseres i kulldrevne kraftverk.

Ved å redusere el-forbruket, reduserer vi i første omgang marginalelektrisiteten, dvs. den kulldrevne elektrisiteten, hvilket ifølge Mikael Olsson har en direkte påvirkning på miljøet.

– For hver kWh en virksomhet sparer, reduseres mengden kull som brukes i Europa. Dette innebærer at utslippene av veksthusgasser fra kullkraftverk reduseres. Dessuten er det dyrt å omdanne kull til el-kraft. Som eksempel kan nevnes at 100 prosent kullenergi bare blir 30 prosent el-energi. De resterende 70 prosentene blir varme som ikke kan utnyttes. Til syvende og sist handler det altså om å hjelpe våre kunder til å ta kloke veivalg, som er hensiktsmessig både for økonomi og miljø, og der forståelsen for energisystemene er en viktig faktor, fortsetter Mikael Olsson.

Eksempler på praktisk arbeid Coor hjelper til med, kan være å kontrollere at virksomheten ikke betaler for mye energiskatt, eller å fungere som fagkyndig ved kjøp av energi. Ifølge Mikael Olsson betaler mange virksomheter for mye.

– Ved kjøp er det en klar fordel å ha en helhetlig forståelse av energisystemene. Best resultat gir en fullstendig gjennomgang av en virksomhets totale kostnader som er koblet til energi, for så å redusere disse.
Et annet område Coor arbeider med, er å undersøke hvordan energisystemene for en eiendom eller en industribedrift fungerer i praksis.

– Drives systemet på best mulig måte? Finnes det systemer som motvirker hverandre? Det er mange spørsmål som bør analyseres og besvares. Dette arbeidet er grunnlaget for forslag til forbedringer. Hvis forbedringene gjennomføres, vil resultatet bli en lavere energikostnad. Generelt kan det sies at det er mye å hente på dette området, avslutter Mikael Olsson.

Fakta om Coors tjenester innenfor energi- og miljøområdet

Hovedmålet med tjenestene er å drive og utvikle kundenes drifts- og vedlikeholdsarbeid innenfor energiområdet.

Eksempler på tjenester:

  • Avtaleanalyse, avtalestrategi og innkjøpsstøtte
  • Energiskattoptimering
  • Abonnementsoptimering/abonnementsovervåking
  • Energiadministrasjon (innsamling, bearbeiding og oversikt av mediastatistikk)
  • Klimaoversikt (miljøbelastning i form av CO2, ut fra energiforbruket)
  • Nøkkeltallanalyser energi/media
  • Prognosestyring av energi (mulighet til individuell målstyring for driftsmetoder)
  • Energieffektivisering (kartlegging, analyse, finansiering og gjennomføring)
  • Driftsoptimering