Karin

Med oppdrag å effektivisere og inspirere

Når Coor har overtatt ansvaret for en kundes servicevirksomhet, er det mye som skal klaffe. For å sikre en god start på effektiviserings- og utviklingsarbeidet har Coor en egen enhet med lang erfaring i endringsarbeid, nemlig den såkalte Change-gruppen. Satt på spissen kan man si at Change-gruppens hovedoppgave er å støtte kontraktsorganisasjonen når det gjelder å effektivisere den eksisterende servicevirksomheten samt å inspirere de nye medarbeiderne.

”I Coor forventes det at i alle fall alle ledere, men også medarbeidere, arbeider med forbedringer. Endringslederne støtter linjen i å ta det første skrittet i det kontinuerlige utviklingsarbeidet som gjøres i kontrakten”, sier Karin Back. Hun er sjef for Coors endringsledere, Change-gruppen.

Karin har bakgrunn som managementkonsulent og har jobbet med arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling. Hun begynte i Coor for to år siden.

Change-gruppen støtter kontraktsorganisasjonen gjennom å opprette og gjennomføre endringsprogrammer. I nye kontrakter dreier det seg om å oppnå raske og varige resultater.  Formålet med dette endringsarbeidet er hovedsakelig kostnadsbesparelser, mens man i mer etablerte kontrakter legger større vekt på en kontinuerlig utvikling av arbeidsmetoder og prosesser – for eksempel bedre tilbakemelding til kunden, kortere ledetider eller samordning av tjenester og funksjoner.  

Endringsarbeidet omfatter også analyse av tjenester som kjøpes av underleverandører. I en ny kontrakt foretas det en gjennomgang av leverandøravtalen, noe som kan medføre bytte av leverandør eller en bedre avtale. Her får endringsgruppen god støtte av ekspertene i Coor som jobber med tjenesteutvikling og strategiske innkjøp.

Medarbeiderne – en viktig brikke i endringsarbeidet

Når Coor starter endringsarbeidet, hersker det både forventning og uro blant personalet. Medarbeidere som tidligere var ansatt hos kunden, gjennomgår en stor endringsprosess. Servicebedriften som de jobber i er overtatt av et annet selskap, og deres tidligere arbeidsgiver er nå blitt en ekstern kunde. For at endringsarbeidet skal lykkes, er det viktig å forstå og kunne håndtere følelsene som melder seg i forbindelse med en endring.

”Vi jobber aktivt med å lytte til og gjøre medarbeiderne delaktige i endringsarbeidet. De får mulighet til å påvirke sine egne roller og arbeidsmetoder”, forteller Karin Back.

En av de viktigste fasene i et prosjekt er forarbeidet, hvor formålet med prosjektet defineres og forankres i organisasjonen.

”Før selve prosjektet starter setter vi av tid, sammen med kontraktslederen, til å forberede og forankre endringsarbeidet i den aktuelle organisasjonen.  Først når dette er gjort, trykker vi på knappen og gjennomfører prosjektet.